Staff

 

Bari GwilliamMagwyd Bari yn Llanddona ger Beaumaris, Ynys Môn. Mae Bari wedi mwynhau’r Corned a’r Trwmped ers cychwyn chwarae yn 5 mlwydd oed, gan chwarae gyda Band Pres Beaumaris. Roedd yn ddisgybl yn Ysgol David Hughes a dros y blynyddoedd fe enillodd nifer o wobrau mewn cystadlaethau lleol a chenedlaethol.

Fe raddiodd o Ysgol Gerdd Prifysgol Huddersfield gyda anrhydedd yn 1999, yn ystod ei amser yn Swydd Efrog chwaraeodd Bari gyda rhai o’r Bandiau Pres gorau yn y byd gan gynnwys Band Pres y Black Dyke, Brighouse and Rastrictk, Fodens, Carlton Main a Band y Cory. Ar y pegwn arall mae Bari wedi perfformio ac yn parhau i chwarae gyda nifer o fandiau roc/pop amlycaf Cymru a Lloegr, Anweledig, Gai Toms, Geraint Lovgreen a The Beautiful South i enwi ond rhai.

Yn ystod ei yrfa mae Bari wedi perfformio ar rhai o’r llwyfannau mwyaf ym Mhrydain Fawr fel y Bridgewater Hall, Symphony Hall, Sage, Albert Hall ac wedi cael y fraint o rannu llwyfan gyda enwogion fel Bryn Terfel, Sian Cothi, Gwyn Hughes Jones, Clare Teale, Derek Watkins, Tony Fisher, Rhydian a The Proclaimers.

Mae Bari wedi bod yn gweithio yn y byd addysg ers 1999 ac wedi dysgu yn Bradford fel athro Cerdd, Ysgol Brynrefail fel Pennaeth Cerdd a Ysgol Gyfun Llangefni fel Pennaeth Blwyddyn a Phennaeth Cerdd.

Sefydlodd Bari a’i wraig Kate, Gôr Cymunedol Llanddona dros flwyddyn yn ôl ac yn yr un modd a phrosiect Cod’r To mae’n defnyddio cerddoriaeth i ddod a’r gymuned at ei gilydd.

Ers ymuno â thim Codi’r To yn Ionawr 2014 mae Bari wedi ei argyhoeddi fod Codi’r To yn brosiect gwerthfawr iawn ac bod y defnydd o gerddoriaeth i ddatblygu sgiliau bywyd unigolion a dod â chymuned at ei gilydd yn effeithiol dros ben.

Carys BowenFe raddiodd Berwyn yn ysgol gerdd Prifysgol Bangor, ac mae bellach yn astudio gradd meistr mewn cyfansoddi.

Mae’n chwarae’r trwmped ers iddo fod yn yr ysgol gynradd, lle ddysgodd drwy chwarae gyda Band Pres Deiniolen. Wedi gadael yr ysgol, fe chwaraeodd gyda’r band ffync Derwyddon Dr Gonzo, ac y dyddiau hyn mae’n treulio’i benwythnosau yn chwarae gyda Band Pres Llareggub.

Carys BowenPenodwyd Carys Bowen yn gydlynydd elusen Sistema Cymru - Codi'r To ym mis Rhagfyr 2013. Daw Carys yn wreiddiol o Sir Gaerfyrddin ond mae wedi byw yn ardal Caernarfon ers dros 20 mlynedd bellach yn gweithio fel ymchwilydd a chydlynydd cynhyrchu i amrywiol gwmniau teledu gan gynnwys, Cwmni Da, Tonfedd Eryri, Ffilmiau'r Nant a Telesgop.

Mae Carys wedi mwynhau'r sialens o sefydlu'r prosiect newydd hwn wedi ei ysbrydoli gan gynllun 'El Sistema' ac yn falch iawn o'r cyfle i gael bod yn rhan o'r cynllun cyffrous yma a phrofi'r effaith gadarnhaol mae cerddoriaeth yn ei gael ar ddisgyblion, teuluoedd a chymunedau'r ysgolion.

Bari GwilliamEnw: Iolo Hughes
Oed: 24

Fe ddechreuodd Iolo Hughes ei yrfa cerddoriaeth yn cael ei hyfforddi drwy Wasanaeth Ysgolion William Mathias yn Ogledd Cymru, yn ogystal a pherfformio hefo bandiau prês lleol. Drwy'r canolfannau hyn fe gafodd berfformio ar rhai o lwyfannau mwyaf adnabyddus Prydain, fel y Royal Albert Hall, a Birmingham Symphony Hall.

Yn 2009 symudodd Iolo i Guildford i ddechrau astudio am BMus mewn “Professional Music Performance: Drums” yn yr Academy Of Contemporary Music. Tra yno fe ddechreuodd fand “heavy metal,” a pherfformiodd o amgylch yr ardal Llundain a De Lloegr.

Ar ol graddio yn 2011 arosodd yn Guildford i barhau i berfformio a recordio hefo'i fand “heavy metal” cyn symyd yn ol adref i Ogledd Cymru yn 2013. Yno fe ddechreuodd gweithio i'r cwmni a ddysgodd yn y lle cyntaf, Gwasanaeth Ysgolion William Mathias, fel tiwtor drymiau peripatetic, ac ail-ddechreuodd berfformio hefo Band Prês Beaumaris. Ymunodd hefyd a fand samba lleol Bloco Swn, a mae wedi gweithio yn “freelance” i nifer o phrosiectau a gyngherddau yn yr ardal, o waith theatr i gyngherddau clasurol.

Ers ymuno a tim Codi'r To ym mis Ionawr 2014 mae Iolo wedi mwynhau pob munud o weithio ar brosiect mor bwysig a boddhaus, ac mae'n edrych ymlaen yn fawr iawn i'r dyfodol hefo Codi'r To.

Carys BowenYn wreiddiol o Birmingham, mae Lucy yn byw yng Nghymru ers 1996. Daeth Lucy i Gymru i astudio cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor. Mae hi’n chwarae piano a chlarinét...a newydd ddechrau dysgu tenor horn gyda Chodi’r To! Ei phrif ddiddordeb yw cyflwyno cerddoriaeth i blant ifanc. Mae hi wrthi’n cwblhau Tystysgrif “Dalcroze Eurhythmics”. Mae Dalcroze Eurhythmics yn ffordd arbennig i ddysgu am gerddoriaeth. Y nod yw defnyddio’r corff i ddysgu am gerddoriaeth trwy symud a chael llawer o hwyl!

Yn 2002 cafodd Lucy Ysgoloriaeth Deithio Winston Churchill i ymchwilio i faes addysg ryngweithiol yn America, Yr Almaen a Lwcsembwrg. Yn 2004 cafodd Tystysgrif Datblygiad Proffesiynol “Cerddoriaeth yn y Blynyddoedd Cynnar (Kodaly)”. Yn ystod ei gyrfa, mae hi wedi gweithio gydag Ensemble Cymru, Chanolfan Gerdd William Mathias a hefyd wedi hyfforddi fel athrawes gynradd.

Ymunodd Lucy a phrosiect Codi’r To ym Medi 2016. Mae hi’n mwynhau bod yn rhan o brosiect ysbrydoledig ac yn rhannu mwynhad cerddoriaeth gyda’r plant.

twitterfacebook

Rhybudd Preifatrwydd
Rhif Elusen Gofrestredig 1159046
© 2019 Hawlfraint ~ Codi'r To. Gwefan gan Delwedd